Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Gołębi

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA BUSKICH MIŁOŚNIKÓW HODOWCÓW GOŁĘBI OZDOBNYCH, DROBIU, PTAKÓW EGZOTYCZNYCH I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Rozdział I

Postanowienia lokalne

§ 1. /Stowarzyszenie na rzecz/ Stowarzyszenia Buskich Miłośników Hodowców Gołębi Ozdobnych, Drobiu, Ptaków Egzotycznych I Zwierząt Futerkowych, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Busko-Zdrój.

§ 4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość bez etatowego zatrudnienia pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 1. Celem Stowarzyszenia jest:

- promowanie udziału hodowców gołębi ozdobnych, drobiu, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych dla ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego

- wspieranie społecznej aktywności hodowców wcześniej wspomnianych zwierząt

- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i hodowcami tych zwierząt

- pomoc w prezentowaniu dorobku Stowarzyszenia władzom samorządowym, władzą państwowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności

- promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym i sektorem państwowym

- prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów Stowarzyszenia i organizacji o podobnym działaniu

§ 2. Stowarzyszenia organizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez;

- pomoc w organizowaniu lokalnych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich spotkań pod hasłem „Hodowla gołębi ozdobnych, drobiu, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych"

- tworzenie sieci współpracowników lokalnych hodowców tych zwierząt

- współpracę z organizacjami o podobnym lub tym samym charakterze

- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami z życia publicznego zainteresowanymi rozwojem tych zwierząt

- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej służącej realizacji celów statutowych

- pomoc w zdobywaniu funduszy organizacjom i osobom współpracującym i koordynującym spotkania Stowarzyszenia Buskich Miłośników Hodowców Gołębi Ozdobnych, Drobiu, Ptaków Egzotycznych I Zwierząt Futerkowych

§ 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

- członków zwyczajnych

- członków wspierających

- członków honorowych

§ 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§ 3. Członek zwyczajny

- Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

- Przyjęcie w poczet członków dokonuje Zarząd uchwała podjęcia w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację 2 czlonków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia członka, zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złorzyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia

- korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi

Członek zwyczajny ma obowiązek:

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

- regularnego opłacania składek członkowskich

-aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

§ 4. Członek honorowy

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§ 5. Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, które chce wspomagać jego działalność statutową

2. Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zdań

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 6. Ustalenie członkostwa

1. Ustalenie członkowstwa następuje przez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: -dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, jeśli składki zbierane są rocznie -śmierci lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: - działania na szkodę Stowarzyszenia - naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia - popełnienia czynu hańbiącego

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne zebrania członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem"

2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem"

3. Komisja Rewizyjna

§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata

§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających

§4. Walne Zebrania członków Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie członków może być: -zwyczajne -nadzwyczajne -robocze O terminie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad zawiadamia się członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.

2. Zwyczajne walne Zebranie członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia"

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd: - z inicjatywy Zarządu - na wniosek Komisji Rewizyjnej - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Nadzwyczajne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykła większość osób w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków

5.1 W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania

6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków

8. Walne Zebranie Członków: - ustala warunki i program działania - decyduje i zatwierdza sprawozdania z Zarządu i Komisji Rekwizycyjnej - decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi - wybiera Prezesa Zarządu, zarząd i Komisję Rewizyjną - uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku - rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu - nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia

§ 5. Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całoksztautem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność z a swoją pracę przed Walnym Zebraniem

2. Zarząd składa się z minimum 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swojego grona wybrać wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa

3. Szczegółowe uprawnienia, organizacje pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do: - realizowania zadań statutowych zgodnie z wytyczeniem, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania - przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu - uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej - zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontaktów państwowych - ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy

8. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora

8.1 Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu

§ 6. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo: - uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym - wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek: - kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia - przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia - składania sprawozdań ze swojej działalności walnemu Zebraniu - składania wniosków i udzielenie absolutorium Zarządowi

7. Członkowie Komisji pracują społecznie

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

- składek członkowskich zwyczajnych

- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej

- wpływów z działalności statutowej

- dochodów z majątku Stowarzyszenia

- dotacji i kontaktów państwowych Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Dochód uzyskany z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkami Stowarzyszenia. Do nabywania, zdobywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawniony do głosowania.

§ 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoluje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje oraz stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie najbliższym celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 

Projekt i wykonanie: netwizard.pl
Copyright © 2008 golebiebusko.pl